[RETURN]

   

LITHUANIAN LANGUAGE SCHOOL
Šeštadieninė Mokykla -Saturday School

Pirmoji pamoka

Lesson 1

MANO NAMAS


Aš esu studentas. Mano tevas yra mokytojas. Mano brolis yra taip pat studentas. Aš ir brolis esame studentai.

Mano namas yra didelis ir gražus. Kur yra mano namas? Mano namas yra čia.

Kas yra mano tėvas? Mano tėvas yra mokytojas.

Kas yra mano brolis? Mano brolis yra studentas. Kas mes esame? Mes esame studentai.

Kur mes einame vakare? Mes einame namo. Koks yra mano namas? Mano namas yra didelis. Mano namas yra gražus.

VOCABULARY

English Lietuviškai
I
esu am
studentas student
namas house
mano my
yra is
didelis large
gražus beautiful
tėvas father
mokytojas teacher
brolis brother
taip pat also, too
mes we
esame we) are
studenitai students
kur where
čia here
kas who, what
vakare in the eveningt
einame (we) go
namo home, homeward
koks what kind
ir and[RETURN]


Brought to you by "The Lithuanians Voice" Lietuviu Balsas, and TheLithuanians.com website

  • Donate Support the spreading of Lietuvybe / That Lithuanian Spirit.